شروع ثبت نام وکالت 98 (16 مرحله ای)

لطفا جهت ادامه فرآیند ثبت نام، کد ملی خود را با دقت وارد کنید


آزمون فعال

وکالت 98 (16 مرحله ای)


دانلود بودجه بندی


اطلاعات بیشتر


واحد انفورماتیک آزمون های مفهومی مهارتی وکالت